Algemene Voorwaarden

VEGEMAC

Volgende voorwaarden vervangen alle voorgaande en zijn van kracht vanaf 01/01/2019.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN WAARBORG

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Bij het overmaken van zijn bestellingen aanvaardt de koper onze voorwaarden en ziet er van af de zijne te doen gelden.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

In de mate van het mogelijke worden onze bestellingen uitgevoerd op de vastgestelde data. De leveringstermijnen worden echter alleen opgegeven ter inlichting en kunnen geen aanleiding geven tot verbreken van het koopcontract, noch tot betaling van een boete, vergoeding, schadevergoeding of intresten.

3. VERZENDING

De goederen worden gefactureerd vertrek magazijn, port en onkosten ten laste van de bestemmeling, reizend op zijn risico en gevaar, zelfs in geval van franco verzending of door levering door onze vervoerdienst. Om zijn verhaal tegenover de vervoerder te behouden, zal de koper onmiddellijk de staat der goederen nazien en indien nodig, onmiddellijk het nodige voorbehoud maken tegenover de vervoeder. Elk gemis of schade moet binnen de 48 uur per aangetekend schrijven gesignaleerd worden. Deze tijd verstreken zal geen klacht meer in overweging genomen worden.

4. PRIJS

Onze prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
De Koper is de prijs verschuldigd die VEGEMAC in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

5. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


VEGEMAC
NIJVELSEBAAN 115/1 - 3090 OVERIJSE

e-mail: admin@vegemac.be
Tel - Fax
B.T.W. BE0669652366

6. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten.

7. BETALING

Behalve tegenstrijdige bepalingen onzerzijds zijn alle goederen betaalbaar te 3090 OVERIJSE, netto, zonder disconto. Onze wissels wijken niet af van de plaats van betaling. Buiten de kassier is geen enkel lid van het personeel gerechtigd te innen of kwijting te geven. De innings- en discontokosten zijn ten laste van de klant, in geval de klant zijn verplichtingen tegenover ons niet zou naleven, inbegrepen het niet-betalen der facturen, bij hun vervaldatum, zal het bedrag der facturen met 15% verhoogd worden zonder dat deze verhoging echter minder dan 12,50 € kan bedragen. Bovendien zal een overeengekomen intrest toegepast worden vanaf factuurdatum. Deze intrest zal gelijk zijn aan de discontovoet van de Belgische Nationale Bank in voege op datum van aanrekening verhoogd met 5 punten. Ieder begonnen maand zal volledig aangerekend worden. Deze goederen blijven het eigendom van het bedrijf tot volledige betaling en kunnen teruggenomen worden eender waar ze zich bevinden. Door het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden of van een vervaldag wordt onze ganse vordering onmiddellijk eisbaar, zelfs indien deze door een aangenomen wissel gedekt was. In dergelijk geval zijn wij gemachtigd latere leveringen te schorsen tot volledige voldoening der verschuldigde sommen. In geval de koper termijn en uitstel verzoekt bij één zijner schuldeisers, een gerechtelijk of extragerechtelijk konkordaat aanvraagt, het voorwerp van inbeslagneming uitmaakt of zijn handtekening laat protesteren, zal hij in volle recht en zonder aanmaning de voordelen verliezen van de toegekende termijn voor al de gedane leveringen. Al de rekeningen met betrekking op deze leveringen zouden onmiddellijk invorderbaar worden. Wanneer er verschillende verzendingen plaatsvinden, mag iedere zending afzonderlijk gefactureerd worden. De gedeeltelijke levering verrechtvaardigt de verdaging niet van de te betalen bedragen met betrekking op de ontvangen en gefactureerde goederen. De op het ogenblik van de levering, door ons niet uitgevoerde diensten, zelfs montage, plaatsing, aansluiting, demonstratie of inwerkstelling, evenals de niet-levering van een onderdeel, niet noodzakelijk voor de werking van de machine, verrechtvaardigen geen verdaging van betaling van de factuur in kwestie. De Rechtbank van Brussel en het Vredegerecht van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om aanhangig gemaakt te worden van alle geschillen overkomen tussen de partijen.

8. GARANTIEVOORWAARDEN

Daar wij invoerders of verkopers zijn en geen fabrikanten, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de fabricatie, de conceptie of de kwaliteit van de goederen. Onze waarborgsvoorwaarden zijn van toepassing in hun geheel. Daarenboven heeft de koper slechts recht op deze waarborg in de mate dat het blijkt dat hij de gebruiksaanwijzingen nageleefd heeft en de goederen aangewend heeft op de voorgeschreven wijze. De klachten vernietigen in geen geval de betalingsverplichtingen van de koper ten opzichte van onze firma. Om recht te geven op een herstelling onder waarborg moeten de goederen vergezeld zijn van de waarborgkaart, waarvan het dubbel ons binnen de vijf dagen volgend op de verkoop van het artikel moet overgemaakt zijn, zoniet zal de door ons uitgevoerde herstelling gefactureerd worden aan het normale tarief.

Alle herstellingen te wijten aan eventuele materiaal- of constructiefouten zullen gratis door de verdeler uitgevoerd worden, indien het defect zich voordoet tijdens de waarborgperiode. De waarborg wordt slechts toegekend indien het onderhoud regelmatig door de verdeler wordt uitgevoerd. Het volgende wordt niet gedekt door de garantie:

-    Werkzaamheden die niet door de verdeler zijn uitgevoerd en eventuele schade die daaruit   voortkomt.
-    Schade die voortkomt door het achterwege laten van periodieke onderhoudswerken.
-    Schade die het gevolg is van wangebruik van de machine (krukas geplooid, roest, ...)
-    Schade die voortkomt door het gebruik van verkeerde producten, smeermiddelen of brandstoffen.
-    Schade die het gevolg is van normale veroudering zoals de natuurlijke verkleuring van oppervlakken.
-    Verbruiksonderdelen : ontstekingskaarsen, filters, riemen, remblokken, frictieplaten, batterijen, zekeringen, koolborstels,
     slangen, messen, meshouder, kabels.
-    Smeermiddelen: olie, vetten, accuzuur, koelvloeistof.
-    Reiniging, inspecties, afstellingen en overige onderhoudswerkzaamheden.
-    Bijkomende kosten zoals compensatie voor verlies aan tijd, ongerief, commerciële verliezen of kosten van de huur
     van een vervangende machine gedurende de herstelling.
-    De waarborg houdt nooit de vervanging van een volledige machine of motor in.

Tijdens de reparatie of vervangings periode wordt de garantietermijn opgeschort. Aan het einde hiervan geniet de consument niet van een nieuw garantietermijn, maar de reeds begonnen periode begint opnieuw te lopen vanaf het moment van de vervanging of de beëndiging van de reparatie. 

9. TERUGNAME VAN GOEDEREN

De Firma 'VEGEMAC' is niet verplicht goederen terug te nemen, zelfs al wordt dit door onze vertegenwoordigers gedaan. Ons akkoord kan slechts na het nazicht van de goederen verkregen worden, voor zover aan de volgende voorwaarden volledig voldaan werd, (uitzondering wordt gemaakt voor de verkeerde zendingen van ons magazijn, de onvolledige stukken of de stukken met fabricagefouten).

1. VEGEMAC moet de goederen nog regelmatig verkopen.
2. De goederen moeten nog nieuw zijn en ons in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden. Samen met de goederen moet een “terugnamebon” meegezonden worden, door de vertegenwoordiger ingevuld, met de vermelding van de datum en het factuurnummer waarop de goederen voorkomen, alsook de reden van de terugzending. De wettelijke voorschriften inzake B.T.W. eisen een document bij elk vervoer van goederen. Onze vervoerders mogen geen goederen meenemen zelfs in herstelling, zonder een document vermeldend de naam van afzender aard der goederen reden van terugzending

De Firma VEGEMAC zal niet meer verantwoordelijk zijn in geval van verlies als dergelijk document niet bij de goederen gevoegd is.

10. GEGEVENSVERWERKING

Teneinde U een goede dienstverlening te kunnen bieden is het in sommige gevallen noodzakelijk een bepaald aantal persoonsgegevens in onze database op te slaan. Deze gegevens worden met de grootste zorg behandeld en worden -conform met de Privacy Policy op deze website- in geen enkel geval verhuurd, verleend en/of verkocht aan derden. Onderstaand vindt U per type van gegevensverwerking een beknopte omschrijving terug:

- Bij het aanmaken van een account bij VEGEMAC

Hierbij dienen persoons- en financiële gegevens ingevoerd te worden. Wanneer U vervolgens inlogt en een bestelling plaatst vult ons systeem automatisch de noodzakelijke gegevens in, wat uw bestelprocedure vergemakkelijkt. Deze gegevens kunnen op elk moment geraadpleegd en/of gewijzigd worden door U.

- Bij het registreren voor het verkrijgen van de nieuwsbrief

U kan zich inschrijven om op die manier de  nieuwsbrief te ontvangen op regelmatige basis. Daartoe vragen wij U om uw e-mailadres in te voeren op onze webpagina's. Het opslaan van dit e-mailadres in onze database is noodzakelijk om een correcte en vlotte aflevering van de nieuwsbrief te kunnen laten plaatsvinden. Dit e-mailadres maakt geenszins onderwerp uit van verhuur, verlening of verkoop aan derden. Het is eveneens mogelijk om zich op elk moment uit te schrijven.

- Bij de invulling en raadpleging van het digitale contactformulier

Wanneer U ons online contactformulier invult wordt U gevraagd uw naam en voornaam alsook e-mailadres in te voeren in de daarvoor voorziene velden. Wij garanderen wederom dat een verhuur / verlening en/of verkoop van de door U ingevoerde gegevens nooit zal plaatsgrijpen. Na behandeling van uw melding worden alle door U ingevoerde gegevens (In het contactformulier) volledig uit onze systemen verwijderd.

----------
ONDERHOUDSTIPS TUINMACHINES

Eerste olieverversing na 5 uur gebruik, daarna om de 20 uur (voor machines met 4-takt benzinemotor). Gebruik SAE 30 olie. Controleer voor ieder gebruik het oliepeil.

Luchtfilter:   
- reinigen om de 20 uur bij normale werkomstandigheden
- in geval van droge of stoffige omstandigheden, bij ieder gebruik reinigen of vervangen Vervang de onstekingskaars één maal
  per jaar.

Gebruik steeds verse loodvrije benzine. Benzine die maanden oud is beschadigt de motor. Maak de benzinetank leeg tijdens de winter en laat uw machine draaien tot deze stil valt. Reinig uw machine na iedere maaibeurt, verwijder de bougiekabel bij het reinigen. Bij het omdraaien van de machine, altijd met de bougie naar de bovenkant.